SAT GRS

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย


          การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่านหรือผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแลหรืออำนาจปกครองของท่าน ได้แก่ นักกีฬาที่เข้า ร่วมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ซึ่งต่อไปใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะรวมเรียกว่า “ท่าน”) กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนเข้า ใช้บริการ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่ กกท. ได้รับจากท่านผ่านการใช้บริการ เว็บไซต์ https://www.sat.or.th หรือระบบประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ระบบรายงานผลการแข่งขัน และการใช้บริการแอปพลิเคชัน (“เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ กกท.”) ซึ่งต่อไปในนโยบายความ เป็นส่วนตัวนี้จะรวมเรียกว่า “การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา”
           นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านผ่านทางเว็บไซต์หรือแอป พลิเคชันหรือช่องทางอื่นใดที่กกท. มิได้เป็นผู้จัดทำ ซึ่งจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือช่องทางดังกล่าว
           นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
           สำหรับข้อมูลทั่วไปของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว กกท. จะยึดถือ ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับ ดูแลที่เกี่ยวข้อง

     ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่กกท. เก็บรวบรวม
           กกท. เก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กีฬาและในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าถึงข้อมูลการแข่งขันกีฬา
           ข้อมูลที่ กกท. เก็บรวบรวมสำหรับการให้บริการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานั้น เป็นข้อมูล ทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอก หรือส่ง หรืออัพโหลดรูป เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวการแข่งขันกีฬา รูปการแข่งขัน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา รวมถึงข้อมูลผลการแข่งขันที่ เชื่อมโยงจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักกีฬาของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น

 • ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อ - สกุล รูปถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัว ประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ กกท. ข้อแนะนำหรือความคิดเห็นของท่าน


        เหตุผลและความจำเป็นที่กกท. ต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
             กกท. จำเป็นต้องเก็บ รวบรวม อัพเดท ประมวลผล และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อการ ให้บริการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลของท่าน การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผล การแข่งขัน รวมถึงการใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬา ให้สามารถ ตอบสนองต่อการใช้บริการและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว และปกป้องข้อมูลของ ท่านให้ครอบคลุมที่สุด

        ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

             กกท. จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านไว้ในระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาของ กกท. ตลอดไปเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนากีฬา อันเป็นระยะเวลาที่พึงคาดหมายว่า จะใช้ในการวิเคราะห์การจัดการแข่งขันกีฬา ในระยะเวลาดังกล่าว กกท. ยังสามารถประมวลผลข้อมูล ดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อท่านเห็นว่าข้อมูลของท่านไม่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ใน ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สามารถแจ้งต่อ กกท. ให้ดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอน การทำลายข้อมูลของ กกท. ต่อไป

        บุคคลหรือหน่วยงานที่กกท. จะเปิดเผยข้อมูลของท่าน และเหตุผลของการเปิดเผยข้อมูล

             กกท. จะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่สาธารณะ เพื่อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาหรือ อำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬา โดย กกท. มีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการเปิดเผยข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
             กกท. อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือตามคำสั่งศาลหรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจ
             กกท. อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่ง กกท. ได้เข้า ทำสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างเต็มความสามารถแล้ว

        ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

             กกท. จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูล ผ่านทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้กกท. ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เฉพาะบุคลากร หรือพนักงานของ กกท. ที่มีความจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลของท่าน เพื่อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาหรือบริการ อำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับบริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างเหมาะสม และดีที่สุดจาก กกท.

        สิทธิของผู้ใช้บริการ

 • ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่กกท. เก็บรักษาไว้รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูล หรือขอให้ กกท. อัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
 • ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับ หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้
 • ท่านมีสิทธิขอให้กกท. ลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านได้
 •            ในกรณีที่ท่านพบว่า กกท. หรือบุคลากรของ กกท. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้อนุญาตไว้ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
             ทั้งนี้ท่านรับทราบว่าการระงับหรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลของท่านนั้น อาจส่งผลทำให้ท่านไม่สามารถใช้ งานคุณสมบัติหรือคุณลักษณะบางส่วนของบริการ หรืออาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับ บริการทางการจัดการแข่งขันกีฬาและการบริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ภายใต้เว็บไซต์และแอป พลิเคชัน หรือการเข้ารับบริการของ กกท.

        ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

             ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือใช้สิทธิใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ที่เจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อได้ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240 เบอร์โทรศัพท์ Call Center : 02186-7111 e-mail : compliance@sat.or.th

       การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

             กกท. อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของ กกท. หรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะและ ความคิดเห็นจากท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว กกท. จะแจ้งให้ท่านทราบที่หน้าเว็ปไซต์หรือ โดยวิธีการอื่นตามสมควร การที่ท่านใช้บริการของ กกท. ต่อไปภายหลังที่ได้มีการแจ้งถึงการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ กกท. อาจขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

       การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

             เมื่อท่านได้อ่าน “นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย” แล้ว และไม่มีข้อโต้งแย้งใดๆ ให้ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลง รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้

   
  Sponcer

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย